15.05.2024《08 己卯日04己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部MSZ (06-0.05.2024, Cz.3 z 3.)

15.05.202408 己卯日04己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (06-10.05.2024, Cz.3 z 3.) na temat:

第十六(16). Opinii pierwszy zastępca dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że zwiększone napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mają wpływ na cały świat, a kraje są coraz bardziej zaniepokojone bezpieczeństwem gospodarczym, narodowym przy podejmowaniu decyzji o celach handlowych i inwestycyjnych, co prowadzi do podziału świata na trzy główne grupy: prochińską, proamerykańską i centrystyczną. Tendencja do fragmentacji gospodarczej może doprowadzić świat do odejścia od globalnego systemu handlu opartego na zasadach i znacząco odwrócić korzyści płynące z integracji gospodarczej.

Odp.: Prezydent Xi Jinping wskazał, że społeczeństwa są ze sobą ściśle powiązane i zależne od siebie w zakresie powodzenia czy nieszczęść, że wszystkie kraje mają siebie nawzajem i że wszyscy powinniśmy wypracować jak największy konsensus w celu osiągnięcia sytuacji, w której wszyscy wygrywają, i że jest to podstawowy punkt wyjścia dla chińskiego poglądu na świat i stosunki Chiny-USA. W dzisiejszej gospodarce światowej istnieje niebezpieczeństwo podziału i konfrontacji, ale także szansa na jedność i współpracę. To, w którą stronę wychyli się wahadło historii, zależy od naszych wyborów. W obliczu wzrostu unilateralizmu i protekcjonizmu Chiny zawsze opowiadały się za powszechną i integracyjną globalizacją gospodarczą, zawsze zdecydowanie opowiadały się za solidarnością i współpracą oraz zawsze stały po stronie otwartości i współpracy korzystnej dla wszystkich. Są gotowe współpracować ze wszystkimi stronami, aby chronić system międzynarodowy, którego rdzeniem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, oraz wielostronny system handlowy, którego podstawą jest Światowa Organizacja Handlu, a także podejmować nieustanne wysiłki na rzecz promowania solidarności, rozwoju i współpracy.

第十七 (17). Wypowiedzi nowo wybranego przywódcy 台湾TaiWanu 赖清德Lai Ching-teh, że „oczekuje od Tajwanu i Japonii zacieśnienia współpracy i że „jeśli coś jest nie tak z TaiWanem, to jest coś nie tak z Japonią; jeśli coś jest nie tak z Japonią, to jest też coś nie tak z TaiWanem”.

Odp.: Niektórzy ludzie w Japonii mają złe intencje, opowiadając się za tym, że „jeśli coś jest nie tak z TaiWanem, to coś jest nie tak z Japonią”, co jest oczywiście błędną kalkulacją. Powtarzanie tego rodzaju argumentów przez władze Demokratycznej Partii Postępowej po raz kolejny obnaża jej podstawową logikę polegającą na ugłaskiwaniu Japonii i sprzedaniu TaiWanu oraz „dążeniu do niepodległości poprzez trzymanie obcych krajów jako zakładników”. Ingerencje sił zewnętrznych są najbardziej destrukcyjnymi czynnikami dla pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej. Chcemy podkreślić, że przestrzeganie zasady jednych Chin jest ogólnym konsensusem społeczności międzynarodowej i nie ma wyjścia dla secesji „niepodległości TaiWanu” pod jakimkolwiek pretekstem lub w jakiejkolwiek formie.

第十八 (18). Wizyty Prezydenta Xi Jin Pinga na Węgrzech.

Odp.: Prezydent Xi zauważył, że Węgry były jednym z pierwszych krajów, które uznały nowe Chiny. Obecnie stosunki chińsko-węgierskie znajdują się w najlepszym okresie w historii, z tradycyjną przyjaźnią głęboko zakorzenioną w sercach ludzi i owocną współpracą w różnych dziedzinach. W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Węgrami. Prezydent Xi zaproponował: Po pierwsze, aby obie strony traktowały siebie nawzajem jak równych sobie, obrały drogę rozwoju zgodnie z własnymi uwarunkowaniami krajowymi i zdecydowanie trzymały przyszłość oraz przeznaczenie we własnych rękach. Przyjaźń między Chinami i Węgrami od pokoleń nie jest skierowana przeciwko stronie trzeciej ani nie podlega kontroli stronie trzeciej. Po drugie, Chiny kładą nacisk na wzajemne zaufanie i pomoc, zawsze oba kraje zdecydowanie wspierają ochronę suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych drugiej strony. Po trzecie, Chiny kładą nacisk na współpracę korzystną dla obu stron, rozszerzają współpracę w różnych dziedzinach w ramach „Pasa i Drogi”. Po czwarte, Chiny będą stać na straży uczciwości i sprawiedliwości, po właściwej stronie historii oraz starać się wnosić pozytywny wkład w sprawę pokoju i rozwoju ludzkości.

Prezydent Xi Jinping powiedział w czasie wizyty, że Chiny doceniają wieloletnie zaangażowanie Węgier w politykę przyjaźni z Chinami oraz ich silne wsparcie dla Chin w kwestiach związanych z TaiWanem, XiangGang (HongKong) i prawami człowieka. Chiny zdecydowanie wspierają Węgry w podążaniu własną drogą rozwoju zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi i są gotowe budować wzajemne zaufanie polityczne między dwoma rządami, organami ustawodawczymi i partiami politycznymi oraz nadal zdecydowanie wspierać wzajemne podstawowe interesy. Modernizacja w stylu chińskim z pewnością przyniesie więcej możliwości wszystkim krajom na świecie, w tym Węgrom, które mogą stać się partnerami na drodze do tej modernizacji. Chiny są gotowe współpracować z Węgrami w celu wzmocnienia zgodności strategii rozwoju obu krajów, pełnego wykorzystania roli międzyrządowego Komitetu Współpracy „Pasa i Drogi” Chiny-Węgry i innych mechanizmów, przyspieszenia współpracy w zakresie infrastruktury i innych dziedzin oraz zakończenia budowy kolei węgiersko-serbskiej zgodnie z harmonogramem. Oba kraje będą aktywnie rozszerzać współpracę w zakresie czystej energii, sztucznej inteligencji i innych nowych dziedzin. Chiny mają nadzieję, że Węgry, przejmując prezydencję UE w drugiej połowie tego roku, odegrają aktywną rolę w promowaniu zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków Chiny-UE. Współpraca między Chinami a Europą Środkową i Wschodnią ma silną dynamikę i mają nadzieję, że strona węgierska będzie nadal odgrywać ważną rolę w promowaniu relacji między Chinami a tym regionem Europy.

Po rozmowach obaj przywódcy byli świadkami podpisania blisko 20 umów dotyczących współpracy w obszarach wspólnej budowy „Pasa i Drogi”, gospodarki i handlu, inwestycji, nauki i technologii, kultury i rolnictwa. Obaj liderzy podpisali Wspólną Deklarację Chińskiej Republiki Ludowej i Węgier w sprawie ustanowienia wszechstronnego partnerstwa strategicznego w nowej erze.

第十九 (19). Wezwania filipińskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego do wydalenia chińskich dyplomatów, którzy podobno mają rozpowszechniać fałszywe informacje.

Odp.: Odpowiednie oświadczenie strony filipińskiej dokładnie dowodzi, że są słabi w obliczu faktów i dowodów oraz osiągnęli punkt irytacji oraz braku nieprzekraczalnej linii. Chiny zwracają się do strony filipińskiej o skuteczne zabezpieczenie normalnej pracy chińskich dyplomatów, zaprzestanie naruszania i prowokowania oraz powstrzymanie się od zaprzeczania faktom, pochopnego działania lub podnoszenia kamienia, aby uderzyć we własne stopy.

第二十(20). Dodania przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych 37 chińskich podmiotów do listy podmiotów podlegających kontroli eksportu, z których niektóre są podejrzane o transport zabronionych produktów do Rosji

Odp.: Chiny zawsze zdecydowanie sprzeciwiały się nadużywaniu przez stronę amerykańską „listy podmiotów” i innych narzędzi kontroli eksportu w celu ograniczania oraz tłumienia chińskich przedsiębiorstw. Chiny i Rosja mają prawo do prowadzenia normalnej współpracy gospodarczej i handlowej, która nie powinna być zakłócana ani ograniczana. Należy zauważyć, że przez długi czas Stany Zjednoczone wykorzystywały tak zwane „zagrożenie bezpieczeństwa narodowego” jako powód do tłumienia chińskich przedsiębiorstw, ale nigdy nie były w stanie przedstawić dowodów.

Wzywa się Stany Zjednoczone do zaprzestania uogólniania koncepcji bezpieczeństwa narodowego, zaprzestania upolityczniania, instrumentalizacji kwestii gospodarczych, handlowych i technologicznych oraz zaprzestania nadużywania wszelkiego rodzaju list sankcyjnych w celu nieuzasadnionego tłumienia chińskich przedsiębiorstw. Chiny będą nadal podejmować niezbędne środki w celu zdecydowanej ochrony uzasadnionych praw i interesów chińskich przedsiębiorstw.

第二十一(21). Niedawnego stwierdzenia sekretarza stanu USA A. Blinkena, że w handlu międzynarodowym Chiny opierają się nie na „przewadze komparatywnej”, ale na „nieuczciwej przewadze”

Odp.: Oświadczenie strony amerykańskiej jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem w ekonomii i lekceważy obiektywne fakty. Chińska gospodarka rozwija się, rośnie na morzu globalnego rynku, przestrzega międzynarodowych norm handlowych i zasad gospodarki rynkowej oraz opiera się na zaletach rynku o bardzo dużej skali, pełnego wsparcia przemysłowego, obfitych zasobów siły roboczej i pełnej konkurencji rynkowej, które są przewagami komparatywnymi Chin.

Stany Zjednoczone w sferze gospodarczej uogólniły bezpieczeństwo narodowe, „oddzielając i przerywając łańcuch dostaw”, budując „małe podwórka i wysokie mury”, sztucznie ingerując w normalny handel międzynarodowy, a także poprzez ustawę o redukcji inflacji i inne dotacje dla określonych gałęzi przemysłu w swoich krajach oraz wprowadzając dużą liczbę ustaleń dyskryminujących zagraniczne przedsiębiorstwa, W szczególności środki wykluczające i ograniczające wobec Chin, są antyglobalizacyjne, wykluczające konkurencję, sprzeczne z prawami gospodarki rynkowej. Strona amerykańska z jednej strony oskarża Chiny, a z drugiej mówi i robi co innego. Jest to typowy podwójny standard. Chiny wymagają od Stanów Zjednoczonych przestrzegania praw gospodarki rynkowej, zasad handlu międzynarodowego i współpracy, zaprzestania nieodpowiedzialnego oczerniania i zniesławiania, uogólniania koncepcji bezpieczeństwa narodowego oraz skorygowania swojej nierynkowej polityki i praktyk.第二十二(22). Przyjęcia projektu ustawy, która ułatwiła administracji Bidena nałożenie kontroli eksportu na modele sztucznej inteligencji, aby zapobiec wpadnięciu amerykańskiej technologii w ręce krajów, w których nie odpowiednich w tym Chin.

Odp.: Fakty dowiodły, że chińsko-amerykańska współpraca gospodarcza, handlowa i inwestycyjna jest obopólnie korzystna dla obu krajów oraz społeczeństw. Upolitycznienie, instrumentalizacja i ideologizacja kwestii gospodarczych, handlowych czy technologicznych oraz forsowanie „oddzielenia i przerwania łańcucha dostaw” wpłynie na normalną wymianę handlową czy inwestycyjną między oboma krajami oraz globalną. Nie jest to zgodne z interesami żadnej ze stron, w tym Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska powinna wcielić w życie swoje, powtarzane wielokrotnie zobowiązanie do „nie dążenia do oddzielenia się od Chin” i „nieutrudniania rozwoju Chin” oraz zaprzestania praktyk protekcjonistycznych, embarga naukowego i technologicznego oraz ograniczeń wobec Chin, a także zakłócania międzynarodowego porządku gospodarczego czy handlowego.

第二十三(23). Zapowiedzi, że 37 członków japońskiego parlamentu ma wziąć udział w tak zwanej „ceremonii inauguracji prezydenckiej” 20 maja nowo wybranego przywódcy TaiWanu.

Odp. Na świecie są tylko jedne Chiny, TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chin, a rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym prawowitym rządem reprezentującym całe Chiny. TaiWan nigdy nie był krajem i nie ma takiego urzędu jak „prezydent”.

Kwestia 台湾TaiWanu jest wyłącznie wewnętrzną sprawą Chin. Strona japońska wyraźnie zobowiązała się we Wspólnej Deklaracji Chińsko-Japońskiej, że „rząd Japonii uznaje, iż rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem Chin. Rząd Chiń potwierdza, że TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Rząd Państwa Japonii w pełni rozumie i szanuje to stanowisko Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i podtrzymuje swoje stanowisko zgodne z Artykułem VIII Proklamacji Poczdamskiej.” Artykuł VIII Proklamacji Poczdamskiej wyraźnie stwierdza, że warunki Deklaracji Kairskiej powinny zostać wdrożone. Główną treścią Deklaracji Kairskiej jest zwrot Chinom chińskich terytoriów okupowanych przez Japonię w czasie drugiej wojny światowej. Strona japońska wielokrotnie podejmowała również uroczyste zobowiązania wobec strony chińskiej w kwestii TaiWanu, w tym nie angażowania się w tworzenie „dwóch Chin” lub „jedne Chiny, jeden TaiWan”, nie wspierania „niepodległości TaiWanu” oraz utrzymywania jedynie cywilnych i regionalnych kontaktów z TaiWanem. Wzywa się stronę japońską do przestrzegania odpowiednich zasad i ducha czterech chińsko-japońskich dokumentów politycznych, do zademonstrowania swojego zaangażowania w zasadę jednych Chin poprzez praktyczne działania, do powstrzymania się od popierania sił separatystycznych

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

14.05.2024《07戊寅日04己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部MSZ (06-10.05.2024, Cz.2 z 4.)

14.05.2024 07戊寅日04己巳月4722甲辰龙年》中国Chiny.梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika外交部Ministerstwa Spraw Zagranicznych (06-10.05.2024, Cz.2 z 3.) na temat:

第七(7 ) . Wizyty państwowej Prezydenta习近平Xi Jin Ping we Francji.

Odp.: Podczas spotkań z prezydentem Macronem Prezydentem Xi Jin Ping ostateczny, że obie strony nalegać na niezależność i autonomię oraz rozwiązanie zapobiegające „nowej zimnej wojny” lub konfrontacji między ugrupowaniami; nalegać na wspólne zrozumienie i wspólne promowanie harmonijnego współistnienia w różnorodnym świecie; nalegać na dalekowzroczność i przedsięwzięcie promować wielobiegunowość w równym i wyodrębnionym świecie; nalegać na wzajemne korzyści oraz sprzeciwiać się „rozłączaniu i zerwaniu łańcuchów”. „Chiny są gotowe gotowe partnerstwa strategiczne z Francją, stosowane strategiczną skutki z Francją, podstawowe podstawowe interesy i konsolidację strategiczną skutków dwustronnych. Prezydent Xi do stosowania w szerokim zakresie zastosowań, dotyczący zastosowania i promowany w handlu dwustronnym. Obie strony stwarzają i pogłębiają się w następstwach, takich jak lotnictwo i kosmonautyka, energia jądrowa, innowacja, finanse, zielona energia, inteligentna produkcja, biomedycyna i sztuczna inteligencja. Obie strony obejmują dostęp osobową w obie strony w zakresie kultury i ochrony. Chiny wspierają stronę francuską, aby udało się jej uzyskać udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Chiny są gotowe do rozwiązania z Francją w takich zastosowaniach, jak zmiany klimatyczne, zarzadzanie sztuczną inteligencją, reforma uniwersalnego systemu operacyjnego. Obie strony udostępnione także cztery wspólne rozwiązania w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, sztucznej inteligencji i globalnego zarządzania, różnorodności inteligentnych i oceanów oraz wymiany i współpracy w zasięgu, a także dostępuy prawie 20 dwustronnych dokumentów o współpracy w zasięgu zielonego rozwoju, lotnictwa, przemysłu rolno -spożywczego, handlu i nauk humanistycznych.

Inaczej podczas trójstronnego spotkania przywódców Chin, francuskiej i przewodniczącej przewodniczącej europejskiego Urszuli von der Leyen, Prezydent Xi Jin Ping, że Chiny zawsze postrzegały zasady chińsko-europejskie ze strategicj i uzgodnij perspektywy. Ponieważ świat wkracza w nowej turbulencji i zmian, Chiny i Europa, jako dwie ważne elementy, które mogą być stosowane przez partnerów, obowiązywać w dialogu i współpracy, pogłębiać strategiczną, wzmacniać wzajemne zaufanie strategiczne, wypracowywać okres konsensus, przestrzegać zasady. Stosunki Chiny-UE mają endogeniczną dynamikę i szerokie perspektywy rozwoju oraz nie są skierowane przeciwko stronom fizycznym, ani niezależne od nich ani im kontrolowane. Istotą współpracy chińsko-unijnej jest wzajemne uzupełnianie swoich mocnych stron oraz osiąganie obopólnych korzyści. Obie strony szerokie wspólne interesy i dostępna szerokość współpracy w zakresie zielonym i cyfrowym, które są dostępne samodzielnie ze sporami gospodarczymi i handlowymi poprzez dialog oraz konsultację.

W czasie trójstronnego spotkania poruszono również tematy międzynarodowe i regionalne, takie jak kryzys na Ukrainie i konflikt izraelsko-palestyński. Chiny, Francja i Unia Europejska mają nadzieję na jak najszybsze zawieszenie broni i zatrzymanie wojny. Chiny i Francja, będąc stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, powinny opowiadać się za pokojowym rozwiązaniem kwestii zapalnych i przyczyniać się do promowania budowania świata trwałego pokoju i powszechnego bezpieczeństwa. Chiny chciałyby nadal utrzymywać komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

第八 (8). Ogłoszenia podczas wizyty chińskiego przywódcy we Francji, że polityka zniesienia wiz dla obywateli 12 krajów, w tym Francji, którzy przyjeżdżają do Chin na krótki okres, zostanie przedłużona do końca 2025 r.

Odp.: Celem dalszego promowania wymiany międzyludzkiej między Chinami a innymi krajami, Chiny postanowiły przedłużyć do 31 grudnia 2025 r. politykę bezwizową dla 12 krajów, w tym Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Malezji, Szwajcarii, Irlandii, Węgier, Austrii, Belgii i Luksemburga. Posiadacze zwykłych paszportów z wyżej wymienionych krajów mogą wjechać do Chin bez wizy, jeśli przyjeżdżają do Chin w celach biznesowych czy turystycznych, odwiedzają krewnych i przyjaciół lub przejeżdżają tranzytem na okres nie dłuższy niż 15 dni.

第九(9). Posądzenia Chin o cyberatak na dane osobowe personelu brytyjskich sił zbrojnych

Odp.: Uwagi strony brytyjskiej dotyczące cyberataku to czysty nonsens. Chiny zawsze zdecydowanie sprzeciwiały się i zwalczały wszelkie formy cyberataków i wykorzystywaniu kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego do celowego oczerniania innych krajów w celach politycznych.

第十(10). Groźby przechwycenia australijskiego śmigłowca wojskowego na Morzu Żółtym przez chińskie myśliwce.

Odp.: Prawda jest taka, że australijski okręt wojenny i samoloty celowo zbliżyły się do chińskiej przestrzeni powietrznej, aby spowodować problemy oraz prowokacje pod hasłem wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. W celu ostrzeżenia, chińskie wojsko podjęło niezbędne środki zaradcze na miejscu zdarzenia, a odpowiednia operacja była zgodna z prawem, profesjonalna i bezpieczna. Chiny złożyły stanowcze oświadczenie dotyczące ryzykownego manewru strony australijskiej. Wzywają stronę australijską do natychmiastowego zaprzestania prowokacji i spekulacji, aby uniknąć nieporozumień oraz błędnych kalkulacji.

第十一(11). Potencjalnej możliwości odwiedzenia dawnej siedziby chińskiej ambasady w Serbii, która została kiedyś zbombardowana przez NATO, przez Prezydenta Xi w czasie wizyty w tym kraju.

Odp.: 25 lat temu siły NATO dowodzone przez Stany Zjednoczone nielegalnie zaatakowały suwerenne państwo Federalnej Republiki Jugosławii bez upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ, co spowodowało śmierć tysięcy niewinnych cywilów, w tym trzech chińskich dziennikarzy. Chińczycy nie zapomną tej barbarzyńskiej zbrodni popełnionej przez NATO i nigdy nie zaakceptują powtórzenia się takiej historycznej tragedii. Strona serbska i chińska ambasada w Serbii co roku organizują odpowiednie uroczystości upamiętniające.

第十二(12). Zapowiedzianej ofensywy wojsk izraelskich na miasto Rafah w strefie Gazy.

Odp.: Chiny są poważnie zaniepokojone izraelskim planem rozpoczęcia naziemnej operacji wojskowej przeciwko Rafah i zdecydowanie wzywają Izrael do wysłuchania apeli społeczności międzynarodowej, zaprzestania ataku na Rafah i dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec jeszcze poważniejszej katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy. Konflikt w Gazie trwa już ponad 200 dni i jak dotąd spowodował przerażającą katastrofę humanitarną, jest testem ludzkiego sumienia. Wojna i przemoc w ogóle nie rozwiązały problemu, nie przyniosły prawdziwego bezpieczeństwa i tylko podsyciły nienawiść, a społeczność międzynarodowa musi coś z tym zrobić. Konieczne jest skuteczne wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2728, natychmiastowe zawieszenie broni, zapewnienie pomocy humanitarnej i jak najszybsze przywrócenie politycznego rozwiązania kwestii Palestyny w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe.

第十三(13). Zapowiedzianej pierwszej w nowej kadencji wizyty zagranicznej prezydenta Wladimira Putina w Chinach.

Odp.: Prezydent Xi Jin Ping przesłał prezydentowi Putinowi gratulacje z okazji jego reelekcji. Uważa się, że pod przewodnictwem prezydenta Putina Rosja będzie nadal dokonywać nowych osiągnięć w budowaniu państwa oraz rozwoju gospodarczym i społecznym.

Pod strategicznym przywództwem Prezydenta Xi i prezydenta Putina stosunki chińsko-rosyjskie utrzymywały zdrowy i stabilny rozwój. Obie strony zawsze przestrzegały zasad niezaangażowania, nie konfrontacji i nieatakowania stron trzecich oraz rozwijały swoje stosunki oraz współpracę w różnych dziedzinach w oparciu o wzajemny szacunek, równość i wzajemne korzyści. To przyniosło wymierne korzyści mieszkańcom obu krajów i odegrało pozytywną rolę w promowaniu wspólnego rozwoju oraz postępu świata.

W tym roku przypada 75. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Rosją. Obie strony będą podążać za konsensusem dwóch głów państw, stale wzmacniać wzajemne zaufanie, rozszerzać współpracę, przekazywać przyjaźń, wspólnie wspierać promocję równej i uporządkowanej wielobiegunowości na świecie oraz integracyjnej globalizacji gospodarczej, praktykować prawdziwy multilateralizm i prowadzić rozwój globalnego zarządzania w bardziej sprawiedliwym oraz rozsądnym kierunku.

Obaj szefowie państw zgodzili się nadal utrzymywać bliskie kontakty, aby zapewnić, że stosunki chińsko-rosyjskie zawsze będą rozwijać się płynnie i stabilnie.

第十西(14). Zapowiedzi publikacji nagrania rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z filipińskim urzędnikiem wojskowym, co jest dowodem na porozumienie między Chinami a Filipinami w sprawie kontrolowania sporów terytorialnych na Morzu Południowochińskim,

Odp.: Podstawowe fakty dotyczące chińsko-filipińskiego porozumienia w sprawie kontroli sytuacji na rafie Ren’Ai są jasne, dobrze udokumentowane i niezaprzeczalne.

Zaprzeczanie strony filipińskiej powyższym obiektywnym faktom ma na celu wprowadzenie w błąd społeczności międzynarodowej, podważenie własnej wiarygodności i narażenie na szwank pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim. Chiny wzywają stronę filipińską do dotrzymania swoich zobowiązań, natychmiastowego zaprzestania naruszeń i prowokacji na morzu oraz powrotu na właściwą drogę rozwiązywania sporów z Chinami poprzez dialog i konsultacje.

第十五(15). Wizyty Prezydenta Xi Jin Pinga w Serbii.

Odp.: Podczas wizyty Prezydenta Xi Jin Ping decyzji, chińsko-serbska przyjaźń została opracowana przez międzynarodowe wiatry i chmury oraz ma szczątkowe dziedzictwo historyczne, solidne podstawy polityczne, szerokie wspólne interesy i solidne korzenie w opiniach publicznych. W nowej sytuacji Serbia jest pierwszym krajem europejskim, który jest kompatybilny z Chinami, co w pełni występuje strategiczny, szczególny i wysoki poziom sytuacji chińsko-serbskich. Prezydent Xi Jin Ping to sześć pragmatycznych inicjatyw, które są przeznaczone na wsparcie budowy chińsko-serbskiej wspólnoty przeznaczenia w nowej erze. Po pierwsze , dzięki wspólnemu wysiłkom obu stron, chińsko-serbskiej umowie o wolnym handlu detalicznym w życiu 1 lipca tego roku. Po drugie , Chiny wspierają Serbię w organizacji wystawy Expo 2027 i angażują chińskie przedsiębiorstwo do udziału w tworzeniu użycia. Po trzecie , Chiny są podatne na import wysokiej jakości produktów rolnych serbskich, a obie strony dopełniają już formalności związane z eksportem suszonych śliwek i jagód do Chin oraz z zakazem importu serbskiego drobiu. Po udostępnieniu 50 młodych serbskich użytkowników w ramach wymiany naukowej w Chinach w ciągu trzech lat. Po piąte , Chiny zaproszą 300 serbskich nastolatków do studiowania w Chinach w ciągu trzech lat. Po szóste , Chiny z dostępem do wylotu przez Serbię niezależnych, bezpośrednich lotów z Belgradu do上海ShangHaju i uruchamiają linie lotnicze obu stron do otwarcia bezpośrednich lotów z Belgradu do广州GuangZhou.

Obaj szefowie państw podpisali wspólną deklarację w sprawie pogłębienia i kompleksowego partnerstwa strategicznego Chiny-Serbia oraz ustalili chińsko-serbskiej wspólnoty przeznaczenia w nowej erze. Byli także świadkami 29 umów dotyczących współpracy w ramach wspólnej budowy „一带一路” „ Pasa i Drogi”, zielonego rozwoju, cyfrowego, handlu elektronicznego, infrastruktury, rozwoju przemysłowego i technologicznego, informacji i komunikacji, transmisji i zużycia oraz mediów itp.

Jak prezydent Xi Jin Ping, Chiny są gotowe do stosowania ze względu na serbską, aby nadal być podłączone do tych sieci łodzią na dobre i na złe, określone na samo przeznaczenie, podtrzymujące ducha twardej jak stal przyjaźń, przestrzegając i rozwijając współpracę chińsko-serbską, zarządzanie podstawowe oraz różnorodne interesy obu krajów, ramię w rozwoju swoich krajów i rewitalizacji swoich narodów.

 

Wybrałem i przygotowałem:梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

13.05.2024《06丁丑日04己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika MSZ(06-10.04.2024,Cz.1 z 3.)

13.05.202406丁丑日4己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (06-10.05.2024, Cz.1 z 3.) na temat:

第一(1). Wypowiedzi zastępca asystenta sekretarza Departamentu Stanu USA w Biurze Spraw Azji Wschodniej i koordynatora ds. chińskich, że rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 (przyp. w 1971 r. uznała, iż tylko Chiny kontynentalne są jedynym prawowitym reprezentantem Chin a nie 台湾TaiWan) „nie popiera, nie zrównuje się ani nie odzwierciedla konsensusu w sprawie zasady jednych Chin, nie ma nic wspólnego z suwerennymi wyborami dokonywanymi przez kraje w ich stosunkach z TaiWanem, nie wyklucza znaczącego udziału TaiWanu w systemie ONZ i innych forach wielostronnych oraz nie stanowi stanowiska systemu Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do kwestii ostatecznego statusu politycznego TaiWanu”.

Odp.: Uwagi poczynione przez zastępcę asystenta sekretarza są całkowitym wypaczeniem faktów, fałszowaniem historii i deptaniem podstawowych norm prawa międzynarodowego oraz stosunków międzynarodowych. To szokujące i oburzające, że urzędnik Departamentu Stanu USA odpowiedzialny za stosunki USA-Chiny jawnie wymyśla, fabrykuje i rozpowszechnia kłamstwa. Chiny złożyły już stosowne oświadczenia Stanom Zjednoczonym.

Na świecie istnieją tylko jedne Chiny, TaiWan jest niezbywalną częścią terytorium Chin, a rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny. Jest to niezaprzeczalny obiektywny fakt, a także ogólny konsensus społeczności międzynarodowej i powszechnie akceptowana podstawowa norma w stosunkach międzynarodowych. Sto trzydzieści trzy kraje na całym świecie, w tym Stany Zjednoczone, nawiązały i rozwinęły stosunki dyplomatyczne z Chinami w oparciu o zasadę jednych Chin.

Rezolucja 2758 przyjęta przez 26. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1971 roku wyraźnie stwierdza czarno na białym, że „Chińska Republika Ludowa ma zostać przywrócona do wszystkich swoich praw, przedstawiciele jej rządu mają zostać uznani za jedynych prawowitych przedstawicieli Chin w Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 蒋介石Chiang Kai-shek ma zostać niezwłocznie wydalony z miejsca, które bezprawnie zajmuje w Organizacji Narodów Zjednoczonych i wszystkich podległych jej organach”. Rezolucja wyjaśnia, że rząd Chińskiej Republiki Ludowej jest jedynym legalnym rządem reprezentującym całe Chiny, w tym TaiWan, w Organizacji Narodów Zjednoczonych; wyjaśnia, że Tajwan nie jest krajem, a że jest częścią terytorium Chin i że jest podmiotem niesuwerennym. Rezolucja nie tylko rozwiązała raz na zawsze kwestię reprezentacji całych Chin, w tym TaiWanu, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, pod względem politycznym, prawnym i proceduralnym, ale także wyjaśniła, że w ONZ jest tylko jedno miejsce dla Chin i że nie ma mowy o „dwóch Chinach” lub „jednych Chinach, jednym Tajwanie”.

Od czasu przyjęcia tej rezolucji Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agencje przestrzegają zasady jednych Chin w odniesieniu do kwestii TaiWanu, a oficjalne dokumenty ONZ odnoszą się do TaiWanu jako „Tajwańska Prowincja Chin”. Opinia prawna wydana przez Biuro Spraw Prawnych Sekretariatu ONZ podkreśla, że „Organizacja Narodów Zjednoczonych jest zdania, że TaiWan, jako prowincja Chin, nie ma niezależnego statusu” i że „władze TaiWanu nie korzystają z żadnej formy statusu rządowego”.

Jakikolwiek udział TaiWanu w działaniach organizacji międzynarodowych musi i może być prowadzony wyłącznie zgodnie z zasadą jednych Chin. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest międzyrządową organizacją międzynarodową złożoną z suwerennych państw, a TaiWan, jako prowincja Chin, nie ma podstaw, uzasadnienia ani prawa do uczestnictwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych i związanych z nią organach. Jest to postanowienie Karty Narodów Zjednoczonych, zasada, której wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać i obowiązek, który powinny wypełnić.

Stany Zjednoczone jako główny kraj i stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, powinny były przejąć inicjatywę w przestrzeganiu rezolucji przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz w przestrzeganiu prawa międzynarodowego i podstawowych norm stosunków międzynarodowych. Jednak działają w przeciwnym kierunku, złośliwie błędnie interpretując rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758 i wymyślając tak zwaną narrację o „znaczącym udziale TaiWanu w systemie ONZ”, a tym samym fałszując i wykrzywiając „zasadę jednych Chin” oraz akceptując wsparcie dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to sposób na przyzwolenie i wspieranie secesjonistycznych działań „niepodległości TaiWanu” oraz służenie złowrogim zamiarom ograniczenia i stłumienia Chin.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 2758 nie może zostać podważona, a zasada jednych Chin nie może zostać zachwiana. Granie „kartą TaiWanu” i wspieranie „niepodległości TaiWanu” z pewnością doprowadzi do pożaru. Radzone jest stronie amerykańskiej, aby stanęła po stronie większości krajów społeczności międzynarodowej, po stronie historycznej prawdy, aby przestrzegała decyzji podjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zasady jednych Chin i trzech wspólnych komunikatów chińsko-amerykańskich oraz zasady niepopierania przez przywódców USA „niepodległości TaiWanu”, „dwóch Chin” i „jednych Chin”. Powinny zaprzestać w jakikolwiek sposób naruszania czerwonej, nieprzekraczalnej linii kwestii TaiWanu w relacjach z Chinami.

第二(2). Oświadczenia filipińskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, ministra obrony i spraw zagranicznych zaprzeczające, że Chiny i Filipiny osiągnęły jakiekolwiek porozumienie w sprawie rafy仁爱礁 Ren’Ai Jiao.,

Odp.: Chiny zawsze były zaangażowane w zarządzanie sporami morskimi z Filipinami, w tym kwestią rafy Ren’Ai, poprzez dialog i konsultacje. „Dżentelmeńska umowa”, wewnętrzne porozumienie odzwierciedlają wysiłki i szczerość Chin w tym zakresie. Przy tym należy powtórzyć następujące podstawowe fakty:

Po pierwsze, pod koniec 2021 r. Chiny i Filipiny zawarły „dżentelmeńską umowę” po intensywnej komunikacji oraz konsultacjach. Na początku obecnej administracji Filipin obie strony kontynuowały wdrażanie „dżentelmeńskiej umowy” do lutego 2023 r., kiedy to strona filipińska przestała jej przestrzegać.

We wrześniu 2023 r. Chiny zaprosiły specjalnego wysłannika prezydenta Filipin ds. Chin na konsultacje, a obie strony osiągnęły wewnętrzne porozumienie w sprawie zarządzania i kontroli sytuacji na rafie RenAi. Porozumienie zostało zaakceptowane przez filipińskich przywódców, po czym zostało porzucone przez stronę filipińską.

Na początku tego roku strona chińska, za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, przeprowadziła wielokrotne dyskusje z regionem wojskowym Filipin i osiągnęła porozumienie co do transportu i uzupełniania rafy Ren’Ai. Filipińskie wojsko wielokrotnie potwierdzało, że „nowy model działania” został uzgodniony przez cały łańcuch dowodzenia, w tym filipińskiego ministra obrony i doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Ten model został wdrożony 2 lutego podczas filipińskich ćwiczeń uzupełniających, a następnie odrzucony przez stronę filipińską.

Stosowne uwagi filipińskie nie mogą zaprzeczyć obiektywnemu faktowi, że Chiny i Filipiny osiągnęły „dżentelmeńską umowę”, porozumiały się co do działań w spornej kwestii. Chcemy podkreślić, że te porozumienia i konsensus mają na celu zarządzanie różnicami, unikanie konfliktów, budowanie wzajemnego zaufania oraz utrzymanie pokoju i stabilności na wodach rafy Ren’Ai. Chiny wzywają stronę filipińską do przestrzegania podstawowych norm komunikacji międzynarodowej, poszanowania faktów, honorowania swoich zobowiązań, zaprzestania naruszeń i prowokacji oraz powrotu na właściwą drogę rozwiązywania różnic z Chinami poprzez dialog i konsultacje.

第三(3). Wypowiedzi niemieckiej minister spraw zagranicznych, że nie wyklucza przepłynięcia fregat niemieckiej marynarki wojennej przez Cieśninę Tajwańską.

Odp.: Każdy wie, że TaiWwan jest niezbywalną częścią terytorium Chin, a determinacja Chin do obrony suwerenności narodowej i integralności terytorialnej jest niezachwiana. Chiny zawsze szanowały prawo do żeglugi, z którego korzystają wszystkie kraje zgodnie z prawem międzynarodowym, ale stanowczo sprzeciwiają się wszelkim krajom prowokującym i zagrażającym suwerenności i bezpieczeństwu Chin w imię wolności żeglugi. Jako że region Azji i Pacyfiku jest ostoją globalnego pokoju i rozwoju, Chiny mają nadzieję, że kraje zewnętrzne będą robić więcej na rzecz tych elementów, współpracować w celu ochrony rozwoju regionalnego i powstrzymywać się od prowokacji i kłopotów oraz od stwarzania problemów dla stabilności w Cieśninie Tajwańskiej.

第四(4). Porównania prezydenta Filipin Marcosa użycia przez chińską straż przybrzeżną armatek wodnych do użycia „broni”.

Odp.: Jeśli strona filipińska naprawdę chce złagodzić sytuację na Morzu Południowochińskim, powinna natychmiast zaprzestać wkraczania na wody sąsiadujące z chińskimi wyspami 南沙群岛NanSha QunDao i黄岩岛HuangYan Dao, zaprzestać dostarczania materiałów budowlanych i budowania stałych obiektów na wraku okrętu wojennego na rafie Ren’Ai, przestać nielegalnie wchodzić na rafy i wyspy, o których mowa, przestać tworzyć frakcje, aby pokazać swoją siłę, i rozpowszechniać fałszywe informacje, aby wprowadzić w błąd społeczność międzynarodową.

第五(5). Publikacji raportu kanadyjskiego komisarza komisji śledczej ds. ingerencji zagranicznej w którym stwierdził, że „Chiny są najbardziej uporczywym i wyrafinowanym zagrożeniem ingerencji zagranicznej, przed którym stoi Kanada”.

Odp.: Chiny wielokrotnie podkreślały, że konsekwentnie przestrzegają zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne i nigdy nie ingerowały w sprawy Kanady, ani nie są tym zainteresowane. Tak zwana „ingerencja Chin w sprawy wewnętrzne” jest jawnym kłamstwem politycznym.

Chiny wyrażają swoje silne niezadowolenie i zdecydowany sprzeciw wobec publikacji wstępnego raportu przez stronę kanadyjską, całkowicie odrzucają fałszywe oskarżenia i oszczercze ataki oraz złożyły uroczysty protest stronie kanadyjskiej w tym zakresie.

Raport opublikowany przez stronę kanadyjską jest pełen fałszywych zwrotów, takich jak „może”, „być może” i „potencjalnie”. Argumenty opierają się głównie na tak zwanych „danych wywiadowczych”, ale twierdzi się również, że „dane wywiadowcze nie dowodzą faktów” i nigdy nie przedstawiono żadnych merytorycznych dowodów. Tego rodzaju raport, który jest pełen ideologicznych uprzedzeń, jest celową próbą niektórych kanadyjskich polityków, aby wprowadzić w błąd opinię publiczną, a nazywanie jelenia koniem i dokonywanie sprzeczności jest dla nich skrajnie nieodpowiedzialne.

Strona kanadyjska wielokrotnie brutalnie ingerowała w wewnętrzne sprawy Chin w kwestiach dotyczących podstawowych interesów kraju, takich jak 新疆XinJiang, 西藏XiZang (Tybet), 香港XiangGang (HongKong) i台湾 TaiWan. Jeśli chodzi o kwestię „obcej ingerencji”, strona kanadyjska powinna spojrzeć w swoje własne działania.

第六(6). Niedawno zakończonych wspólnych ćwiczeń wojskowych z Filipin i Stanów Zjednoczonych.

Odp.: Jeśli chodzi o amerykańsko-filipińską współpracę wojskową, Chiny wielokrotnie przedstawiały swoje stanowisko. Chcemy jeszcze raz podkreślić, że żadne ćwiczenia wojskowe nie powinny być wymierzone w stronę trzecią lub szkodzić interesom innych stron i nie powinny podważać wzajemnego zaufania między krajami regionalnymi ani szkodzić regionalnemu pokojowi i stabilności. Wierzymy, że kraje regionu wyraźnie widzą, kto prowokuje konfrontację wojskową oraz podnosi napięcia w regionie.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai

07.05.2024《29辛未日03己巳月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Chiny wciąż atrakcyjne dla inwestorów

Chiny wciąż atrakcyjne dla inwestorów.

Perspektywy inwestycji zagranicznych i handlu w Chinach nadal się poprawiają. Tak przynajmniej wynika z raportu amerykańskiej firmy konsultingowa Kearney, która opublikowała niedawno 2024 Foreign Direct Investment Confidence Index. Chiny w tym globalnym rankingu systematycznie poprawiają swoją pozycje. W 2022 r. zajęły 10 miejsce, 2023 – 7 miejsce, a 2024 trzecie. Wyprzedziły je tylko USA i Kanada. Raport przypisuje poprawę pozycji Chin przede wszystkim złagodzeniu kontroli kapitału w 2023 r. Podkreśla, że skuteczność Chin w przyciąganiu i wykorzystywaniu inwestycji zagranicznych zależy od dwóch czynników: wewnętrznego środowiska biznesowego i warunków zewnętrznych, w szczególności stosunków międzynarodowych i czynników geopolitycznych. Dla Chin stabilizacja inwestycji zagranicznych i handlu zależy przede wszystkim od środowiska krajowego. W tym względzie Chiny mogą pochwalić się znacznymi zaletami: rozległą gospodarką, szerokim rynkiem, najbardziej kompleksowym systemem przemysłowym na świecie, coraz bardziej zaawansowaną siecią infrastruktury, wysokiej jakości siłą roboczą i środowiskiem politycznym bardziej stabilnym niż w wielu innych krajach wschodzących. Te mocne strony są trwałymi uwarunkowaniami, które prawdopodobnie utrzymają się w dającej się przewidzieć przyszłości – jak twierdzą autorzy raportu. Jednak nowa rewolucja przemysłowa, której przykładem jest sztuczna inteligencja stawia nowe wyzwania. Aby unieść się na fali globalizacji w erze sztucznej inteligencji, Chiny muszą dalej pogłębiać reformy swoich systemów edukacyjnych, technologicznych i inwestycyjnych, aby ułatwić modernizację przemysłu. Stad Chiny intensywnie pracują nad tym, aby stworzyć najwyższej klasy środowisko biznesowe charakteryzujące się rynkowymi, przestrzegającymi prawa i międzynarodowymi normami. To bowiem nie tylko wzmacnia zaufanie do prywatnych inwestycji, ale także zwiększa zdolność kraju do skuteczniejszego przyciągania i wykorzystywania kapitału zagranicznego. Rząd chiński w ostatnich latach wyraźnie angażuje się w stworzenie większej otwartości gospodarczej na inwestorów. Wśród tych wysiłków zauważa się, znaczne zmniejszenie negatywnej listy dozwolonych sektor dla inwestycji zagranicznych, całkowite usunięcie ograniczeń dotyczących zagranicznych wejść do sektora produkcyjnego oraz ułatwienie dostępu do rynku w sektorach takich jak telekomunikacja i opieka zdrowotna. Raport zauważa aktywne dostosowywanie się Chin również do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych o wysokim standardzie, stale zwiększając swoją otwartość instytucjonalną. Do tego postępują negocjacje w sprawie standardowych umów o wolnym handlu i inwestycjach z większą liczbą krajów i regionów oraz dążą do przystąpienia do umowy o partnerstwie w dziedzinie gospodarki cyfrowej oraz kompleksowej i progresywnej umowy o partnerstwie transpacyficznym. Środki te są postrzegane jako strategiczne posunięcia Chin mające na celu ustabilizowanie zagranicznych inwestycji i handlu. Wprawdzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Handlu ogłosiło, że “inwestowanie w Chinach to inwestowanie w przyszłość” to jednak zauważają, że otoczenie zewnętrzne dla inwestycji w Chinach i handlu zagranicznego w tym roku jest dużym wyzwaniem.

Jeszcze jedna uwaga, wraz ze wzrostem gospodarki Chin, poprawą standardów technologicznych i zarządzania oraz rozwojem struktury przemysłowej, rola kapitału zagranicznego i jego udział w chińskiej gospodarce naturalnie maleją. Nie oznacza to jednak, że Chiny nie potrzebują już inwestycji zagranicznych. Dziś, aby napędzać wysokiej jakości rozwój i budować innowacyjne społeczeństwo, kapitał zagraniczny pozostaje niezbędny. Podobnie, aby przeciwdziałać wszelkim próbom oddzielenia i zakłócenia łańcuchów dostaw, Chiny nadal potrzebują inwestycji zagranicznych.

PS. Indeks Kearney śledzi zamiary inwestycyjne globalnych liderów biznesu na różnych rynkach w okresie trzech lat, koncentrując się na kadrze kierowniczej firm o rocznych przychodach przekraczających 500 mln USD. Indeks obejmuje reprezentatywną mieszankę, w tym 46% z sektora usług, 45% z produkcji i 9% z technologii informatycznych.

Źródło:

kearney.com/service/global-business-policy-council/foreign-direct-investment-confidence-index

安基Andrzej Z. Liang

上海ShangHai, 中国Chiny