23.05.2023 中国 Chiny. 梁的三分钱 Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika.

O wizycie na Ukrainie Ambasadora 李辉Li Hui specjalnego przedstawiciela rządu do spraw Eurazji:

Oprócz spotkania z prezydentem Zełenskim Pan Li również odbyły rozmowy z szefem administracji prezydenta Ukrainy, ministrem spraw zagranicznych oraz ministrem infrastruktury, energii oraz obrony. Strony wymieniły poglądy tak na kwestie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, jak i stosunki chińsko-ukraińskie. Obie strony zgodziły się, że niedawna rozmowa telefoniczna między prezydentami wskazała drogę do rozwoju stosunków chińsko-ukraińskich. Oba kraje muszą współpracować, aby kontynuować tradycję wzajemnego szacunku i szczerych relacji, aby nadal rozwijać wzajemnie korzystną współpracę. Li Hui przedstawił stanowisko oraz propozycję Chin dotyczącą politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego. Oparty on powinien być o cztery punkty zaproponowane przez Prezydenta 习近平Xi Jin Ping (“四个应该 “cztery powinności”,” 四个共同” “cztery wspólne działania”, “三点思考” “trzy myśli” i 《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》“Stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego”). Podkreśli, ze nie istnieje panaceum na rozwiązanie tego kryzysu. A wszystkie jego strony muszą zacząć od siebie, zbudować wzajemne zaufanie i stworzyć warunki do zakończenia wojny oraz negocjacji pokojowych. Chiny są gotowe pomóc społeczności międzynarodowej w wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie rozwiązania kryzysu ukraińskiego, a także podjąć własne wysiłki na rzecz jak najszybszego zakończenia wojny i ognia oraz przywrócenia pokoju. Chiny zawsze odgrywały konstruktywną rolę w łagodzeniu sytuacji humanitarnej na Ukrainie i będą nadal udzielać Ukrainie możliwej pomocy.

Strona ukraińska oświadczyła, że była bardzo zadowolona z wizyty Ambasadora Li Hui na Ukrainie. Przywiązuje również dużą wagę do ważnej roli, jaką Chiny odgrywają w sprawach międzynarodowych, będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z zadowoleniem przyjmują fakt, że Chiny odgrywają aktywną rolę w zakończeniu wojny i przywróceniu pokoju. Strona ukraińska zawsze przestrzegała zasady “jednych Chin” i jest gotowa współpracować z Chinami w celu promowania ciągłego nowego oraz szerszego rozwoju stosunków ukraińsko-chińskich.

O wypowiedzi ministra bezpieczeństwa publicznego Kanady, że Chiny mają ” tajne posterunki policji ” w Kanadzie:

Wielokrotnie wyrażane było stanowisko Chin w tej sprawie. Tak zwany zagraniczny “posterunek policji” w ogóle nie istnieje. Jedynie działania odpowiednich departamentów mają na celu pomoc obywatelom Chin, którzy nie mogli wrócić do domu podczas epidemii w ubieganiu się o badania lekarskie w celu przedłużenia chińskiego prawa jazdy. To wcale nie jest tak zwany “posterunek policji” czy “policyjny ośrodek usługowy”. Odpowiednie działania były prowadzone przez lokalne społeczności chińskie za granicą. Wszyscy to byli wolontariusze, a nie chińscy policjanci. Ze względu na zakończenie sytuacji epidemicznej i otwarcie usług oraz możliwości przetwarzania danych online, z tego co jest nam wiadome, takie punkty zostały zamknięte. Chiny zawsze ściśle przestrzegały norm prawa międzynarodowego, zasad nieingerencji w sprawy wewnętrzne i szanowały suwerenność sądową różnych krajów. Wzywamy Kanadę do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji oraz do zaprzestania oczerniania czy dyskredytowania Chin.

O wypowiedzi wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, że ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE popierają zmianę strategii wobec Chin, ale nadal postrzegają Chiny jako partnera a globalnie konkurenta gospodarczego. Natomiast UE naciska na potrójne pozycjonowanie Chin (partner, konkurent i odłączenie zmniejszające ryzyko), celem ma być wzmocnienie konkurencji z Chinami oraz przywrócenie równowagi we wzajemnych ich stosunkach z UE:

Chiny zawsze patrzyły na stosunki między Chinami a UE ze strategicznego i długoterminowego punktu widzenia, postrzegają Europę jako partnera strategicznego i prowadzą stabilną, ciągłą politykę wobec niej. Chiny wyrażają uznanie dla stron europejskich za dezaprobatę dla gry o sumie zerowej. Jednocześnie uważają, że potrójne pozycjonowanie (partnerów, konkurentów i przeciwników) jest samo w sobie kontrowersyjne. W rzeczywistości Chiny i Europa mają szeroki zakres wspólnych interesów, współpraca jest ważniejsza niż konkurencja, a konsensus to coś więcej niż spór. Mamy nadzieję, że strona europejska usunie patrzenie ideologiczne, będzie przestrzegać strategicznej autonomii, tworzyć niezależne i obiektywne rozumienie Chin oraz prowadzić pozytywną oraz racjonalną politykę wobec Państwa Środka, która jest jak najbardziej zgodna z europejskimi interesami. Chiny wielokrotnie podkreślały, że tak zwana “redukcja ryzyka” jest fałszywym twierdzeniem. Współpraca gospodarcza i handlowa Chin i UE ma dobre podstawy, wiele osiągnięć i duży potencjał. Istnieje współzależna, wzajemnie korzystna i korzystna relacja między obiema stronami. Chiny są ważnym partnerem UE w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem. Wyrażają nadzieję, że strona Europejska zapewni chińskim firmom uczciwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe oraz uniknie upolitycznienia kwestii ekonomicznych czy handlowych. Obecnie świat przechodzi głębokie zmiany, a sytuacja międzynarodowa przeplata się z chaosem. Chiny i UE są dwiema głównymi konstruktywnymi i stabilnymi siłami, światowego znaczenie. Muszą przestrzegać kierunku włączającego a nie rozłączającego, szanować i wspierać ścieżkę rozwoju wybraną przez narody wszystkich krajów, wspólnie przeciwstawiać się “nowej zimnej wojnie”. Powinna przyjąć wiodącą rolę w promowaniu koordynacji i zdrowych interakcji między mocarstwami, stosować się do koncepcji wzajemnych korzyści oraz współpracy korzystnej dla wszystkich, jednogłośnie sprzeciwiać się rozłączeniu i zerwaniu łańcuchów dostaw oraz wspólnie utrzymywać stabilność dla sprawnego funkcjonowanie globalnej gospodarki. Chiny są gotowe współpracować ze stroną europejską w celu osiągniecia tego.

 

O przemówieniu Sekretarza Stanu USA Blinken w sprawie międzynarodowego raportu na temat wolności religijnej w 2022 r. w którym określił, że Chiny popełniły “ludobójstwo” na ujgurskich muzułmanach w 新疆维吾尔自治区XinJiang Ujgurskim Autonomicznym Regionie:

Odpowiednie uwagi strony amerykańskiej ignorują podstawowe fakty oraz oczerniają chińską politykę etniczną i religijną. Są pełne ideologicznych uprzedzeń, nie mają podstaw w faktach i są wyjątkowo absurdalne. Chiny nigdy się z tym nie pogodzą i zdecydowanie się sprzeciwiają takim określeniom czy stwierdzeniom. Chiński rząd chroni wolność przekonań religijnych obywateli zgodnie z prawem, a Chińczycy ze wszystkich grup etnicznych korzystają z pełnej wolności przekonań religijnych zgodnie z prawem. Obecnie w Chinach jest około 200 milionów wyznawców różnych religii, ponad 380 000 księży, mnichów, osób duchownych, około 5500 grup religijnych i ponad 140 000 miejsc kultu religijnego zarejestrowanych zgodnie z prawem. W samym XinJiang znajduje się ponad 24 000 meczetów. Tak zwane “ludobójstwo” ze strony Chin to absolutne kłamstwo stulecia sfabrykowane przez Stany Zjednoczone. W ciągu ostatnich 60 lat od powstania Regionu Autonomicznego XinJiang Ujgur gospodarka regionu wzrosła 160-krotnie, populacja Ujgurów zwiększyła się z 2,2 miliona do około 12 milionów, a średnia długość życia mieszkańca wzrosła z 30 lat do 74.7 lat. Obecnie znacznie poprawiła się stabilizacja społeczna, rozwój gospodarczy, jedność etniczna, harmonia religijna i standard życia ludzi tam mieszkających.

W ostatnich latach XinJiang odwiedziło około 2000 przedstawicieli różnych państw, osobistości religijnych i dziennikarzy z ponad 100 krajów oraz organizacji międzynarodowych. Wysoko ocenili stabilność społeczną i rozwój tego regionu oraz rozumieją osiągnięcia XinJiang w walce z terroryzmem i ekstremizmem. Strona amerykańska ignoruje te obiektywne fakty i wielokrotnie podsyca kłamstwa oraz nieporozumienia tylko po to, by “kontrolować Chiny za pomocą XinJiang” i znaleźć wymówki, by je powstrzymać i tłumić. Społeczność międzynarodowa może to wyraźnie zobaczyć. Radzimy stronie amerykańskiej, aby poważnie potraktowała i zastanowiła się nad własnymi problemami, szanowała prawdę, przestała stosować podwójne standardy i wykorzystywała prawa człowieka, religię, pochodzenie etniczne i inne kwestie do ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin. Wszelkie próby powstrzymania rozwoju Chin za pomocą tak zwanych praw człowieka i kwestii religijnych skazane są na niepowodzenie.

O liście chińskiego MSZ do zagranicznych ambasad w kraju:

Zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych i stosownymi umowami międzynarodowymi ambasady różnych krajów w Chinach i przedstawicielstwa różnych organizacji międzynarodowych są zobowiązane do przestrzegania chińskich przepisów ustawowych oraz wykonawczych. MSZ wezwało ambasady różnych krajów oraz przedstawicielstwa różnych organizacji międzynarodowych do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z Konwencją i wszelkimi przepisami w tym zakresie. Chodzi o to, aby nie wykorzystywały zewnętrznych ścian swoich budynków dyplomatycznych do celów propagandowych oraz unikały wywoływania konfliktów między państwami.

PS. Dotyczy to (w domyśle) wystawiania flag ukraińskich i innych posterów na budynkach niektórych ambasad.

Wybrał i przygotował: 梁安基Andrzej Zawadzki-Liang

上海ShangHai, 中国Chiny