20.03.2024 《11癸未日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.2 z 3)

20.03.2024 11癸未日02丁卯月4722甲辰龙年》中国 Chiny. 梁的三分钱Lianga trzy feny. Wybrane z konferencji rzecznika 外交部Ministerstwa Sprawa Zagranicznych (11 – 15.03.2024, Cz.2 z 3) na temat:

第八 (8). Wyrażenia głębokiego zaniepokojenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei spowodowaną coraz liczniejszymi konfliktami między chińskimi i filipińskimi statkami ochrony wybrzeża na Morzu Południowochińskim. Przy tym Republika Korei popiera pokój, stabilność, swobodę żeglugi i lotów na tym akwenie zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego.

Odp. Chiny są poważnie zaniepokojone tym oświadczeniem. W sprawie nielegalnych wtargnięć filipińskich statków na chińskie wody terytorialne zostały opublikowane odpowiednie informacje i przedstawione fakty. Przyczyną tych zdarzeń było to, że strona filipińska wbrew swoim zobowiązaniom naruszyła suwerenność terytorialną Chin. W związku z tym podjęły one profesjonalne, powściągliwe, zgodnie z prawem, niezbędne środki przeciwdziałające temu. Odpowiedzialność za te incydenty spoczywa całkowicie na stronie filipińskiej. Korea Południowa nie jest stroną w sprawie Morza Południowochińskiego. Jednak w ostatnich latach zmieniła swoje neutralne stanowisko, którego trzymała się przez lata. Chin po raz kolejny wżywają Republikę Korei do dokonania właściwego wyboru, powstrzymania się od naśladowania innych w celu zwiększania napięcia w tych sprawach oraz unikania niepotrzebnego pogarszania stosunków Chiny-Południowa Korea.

第九(9). Dwóch sesji (Ludowo Politycznej Konferencja Konsultacyjna Chin 中国人民政治协商会议 – organ doradczy parlamentu skupiający wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne kraju oraz 中华人民共和国全国人民代表大会Ogólnochińskiego Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych – parlamentu), które wysłały pozytywne sygnały o ożywieniu gospodarczym Chin

Odp. Coroczne dwie sesje są ważnym wydarzeniem politycznym w Chinach, które również przyciągają wszystkie najważniejsze media zagraniczne. Niezależnie od tego, czy chodzi o ogłoszenie wzrostu PKB o 5 procent, czy też o takie słowa klucze jak “新质生产力” “nowa jakość sił produkcyjnych, „高质量发展” rozwój wysokiej jakości i „高水平对外开放” wyższy poziom otwarcia na świat zewnętrzny, to wszystkie one przyciągnęły uwagę tych mediów. Świat zobaczył. Ze Chiny stoją postępem, pionierskimi innowacjami, otwartością, zaufaniem i solidarnością. Jeszcze bardziej pozytywnie został postrzegany ogromny potencjał Chin w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego.

Cel wzrostu PKB w 2024 na poziomie około 5 procent pokazuje odporność, potencjał i witalność chińskiej gospodarki. Przekracza on nie tylko prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, ale także ich prognozy dla tempa wzrostu USA i Europy. Istotne, nowe pojęcie nowej jakości sił produkcyjnych prowadzi chińską gospodarkę do przełamania nowych barier. Będzie rozwijała ona nowe siły wytwórcze wysokiej jakości w oparciu o lokalne warunki. Po raz pierwszy w tegorocznym raporcie z prac rządu przedstawiono, że kraj dążyć będzie do modernizacji systemu przemysłowego i szybszego rozwoju tych nowych sił. W ubiegłym roku eksport pojazdów elektrycznych, akumulatorów litowo-jonowych i produktów fotowoltaicznych przekroczył bilion RMB ok. mld PLN, co oznacza wzrost o 30 procent rok do roku. W ubiegłym roku przyspieszył również rozwój gospodarki cyfrowej, a ponad połowa populacji korzysta już z sieci 5G. Liczba międzynarodowych patentów zgłoszonych przez chińskich wnioskodawców jest przez cztery kolejne lata najwyższa na świecie. W sprawozdaniu z prac rządu wskazano, że kraj powinien dążyć do otwarcia na wyższe standardy, promować wzajemne korzyści, dostosowanie do międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych, stale rozszerzać otwarcie instytucjonalne, pracować nad stałym zwiększaniem wolumenu i jakości handlu zagranicznego, intensyfikować wysiłki w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, dążyć do solidnego postępu we współpracy w ramach Pasa i Szlaku oraz pogłębiać wielostronną, dwustronną i regionalną współpracę gospodarczą. W styczniu w Chinach założono 4 588 firm z kapitałem zagranicznym, co oznacza wzrost o 74,4 procent rok do roku. Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Niemiecką Izbę Handlową w Chinach, 91 procent niemieckich firm będzie nadal inwestować w Chinach. Natomiast raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach wskazuje, że 76 procent ankietowanych firm planuje ponownie tutaj zainwestować.

Wspomniane dwie sesje były ważnym oknem, aby obserwować, strać się zrozumieć chińską demokrację ludową, a także zobaczyć jej żywotność. W przyszłości Chiny będą nadal rozwijać demokrację ludową, która jest szerzej zakrojona, w pełni wdrożona i odpowiada całej ludności. Będą opowiadać się za wspólnymi wartościami ludzkości oraz prowadzić wymianę i wzajemne uczenie się z innymi krajami w zakresie demokracji i innych kwestii opartych na wzajemnym szacunku.

第十(10). Zakończenia drugiej rundy dyplomacji, jaką przeprowadził w krajach europejskich 国政府欧亚事务特别代表specjalny przedstawiciel chińskiego rządu ds. euroazjatyckich, Panem 李辉 Li Hui.

Odp. W dniach od 2 do 12 marca odwiedził on Rosję, siedzibę UE, Polskę, Ukrainę, Niemcy i Francję. Przeprowadził rozmowy z odpowiednimi stronami na temat politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, dokonał dogłębnej wymiany poglądów, aby kontynuować mediacje między różnymi stronami i wymienić informacje. Minęły ponad dwa lata od rozpoczęcia pełnej eskalacji kryzysu na Ukrainie. W tym czasie Chiny zawsze zajmowały obiektywne i bezstronne stanowisko oraz pracowały nad budowaniem konsensusu w celu zakończenia konfliktu oraz utorowania drogi do rozmów pokojowych. Ponieważ konflikt przeciąga się, a sytuacja zagraża eskalacją i rozprzestrzenianiem się, najpilniejszym priorytetem jest teraz przywrócenie pokoju. Chiny mają szczerą nadzieję, że odpowiednie strony wykażą się wolą polityczną, doprowadzą do deeskalacji sytuacji i podejmą wspólne wysiłki na rzecz szybkiego zawieszenia broni oraz zrównoważonej, skutecznej i trwałej europejskiej architektury bezpieczeństwa. Chiny będą nadal promować rozmowy pokojowe i odgrywać konstruktywną rolę w politycznym rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie.

第十一(11). Przyjęcia ustawy przez Kongres Stanów Zjednoczonych zakazującej korzystania z aplikacji TikToka.

Odp. W ostatnich latach administracja USA nigdy nie przestała ścigać TikToka, choć nigdy nie znalazła żadnych dowodów na to, że aplikacja ta stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Taka praktyka uciekania się do hegemonicznych posunięć, gdy nie można odnieść sukcesu w uczciwej konkurencji, zakłóca normalne funkcjonowanie przedsiębiorstw, podważa zaufanie międzynarodowych inwestorów do środowiska inwestycyjnego, sabotuje normalny porządek gospodarczy i handlowy na świecie oraz z pewnością ostatecznie odbije się na samych Stanach Zjednoczonych.  Amerykański sposób postępowania z TikTok jest wyraźnie aktem zastraszania i logiką rabusiów.

第十二(12). Wprowadzenia przez ustawodawców amerykańskich nowych przepisów wprowadzających zakaz inwestycji zagranicznych w nieruchomości kupowane przez nabywców z Chin i innych krajów zagranicznych, które budzą obawy o bezpieczeństwo narodowe.

Odp. Już wcześniej jasno przedstawiliśmy stanowisko Chin tych kwestiach. Mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone przestaną nadużywać koncepcji bezpieczeństwa narodowego i zaprzestaną niewłaściwej praktyki nieuzasadnionego zakłócania oraz tłumienia normalnej współpracy gospodarczej czy handlowej.

 

Wybrał i przygotował: 梁安基Liang Z. Andrzej

Na podstawie {źródło}: fmprc.gov.cn

中国Chiny上海ShangHai